Prednosti in cilji

Cilj projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1 je vzpostavitev ustreznega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeraciji Vipava in v okoliških aglomeracijah. Po zaključku projekta bo dosežena predpisana 95% priključitev na kanalizacijo v aglomeraciji Vipava, odpadne vode iz te aglomeracije se bodo čistile na centralni čistilni napravi Vipava.

Koristi, ki jih projekt prinaša občankam in občanom

 • Zgrajena bo nova čistilna naprava s kapaciteto 6.000 PE (populacijskih enot).
 • Zgrajeno bo približno 9,45 km fekalne kanalizacije.
 • Zgrajeno oz. rekonstruirano bo približno 1,37 km padavinske kanalizacije.
 • Obnovljeno bo približno 0,8 km vodovoda.
 • Približno 337 prebivalcev bo dodatno priključenih na javni kanalizacijski sistem.
 • Emisije v vodi bodo zmanjšane za 1340 PE.
 • Do konca leta 2015 bo vsaj 95 % PE v aglomeraciji Vipava priključenih na kanalizacijo in čistilno napravo.
 • Izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev.
 • Dvig kakovosti življenjskih pogojev.

Koristi, ki jih projekt prinaša naravnemu in družbenemu okolju

 • Izboljšanje celotnega stanja kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja.
 • Zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja.
 • Zmanjšanje pritiskov na naravno okolje.
 • Boljša kakovost površinskih in podzemnih voda.
 • Izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega gospodarskega razvoja občine in celotne regije.
 • Zagotavljanje možnosti razvoja turizma, kmetijstva, gospodarstva in vzporednih dejavnosti.
 • Dvig kakovost bivanja na tem območju in s tem prispevek k ohranjanju poseljenosti na tem območju.