Občina Vipava

Obstoječe stanje čistilne naprave Vipava

Na obstoječo čistilno napravo Vipava v velikosti 10.000 populacijskih enot se stekajo komunalne odplake iz gospodinjstev, tehnološke odplake iz vinske kleti Vipava ter tehnološke odplake iz mlekarne. Največ težav na obstoječi čistilni napravi povzročajo tehnološke odpadne vode vinske kleti in mlekarne. Le-teh zaradi velikih nihanj in visoke biološke obremenitve obstoječa čistilna naprava ne zmore sprejeti, zato se odvečni del odpadnih voda predvsem v obdobju trgatve preko preliva steka neočiščen v reko Vipavo. Obstoječa čistilna naprava tudi nima zadostne kapacitete, da bi se nanjo lahko dodatno priključila vsa okoliška naselja v občini Vipava, za katera je predvideno centralno čiščenje na CČN Vipava.

Obstoječe stanje kanalizacijskega sistema

Naselje Vipava ima v pretežni meri urejen kanalizacijski sistem, kjer se fekalni kanali zaključujejo na čistilni napravi Vipava. 31. 12. 2010 je bilo v aglomeraciji Vipava (ID 1307) formalno na javno kanalizacijo priključenih 91 % PE (brez upoštevanja industrijske odpadne vode), kar pa vključuje tudi tiste PE, ki trenutno nimajo ustrezno urejenega kanalizacijskega sistema in uporabljajo neustrezen mešani sistem. Posamezni deli aglomeracije Vipava še niso ustrezno opremljeni z javno kanalizacijo. To so vas Gradišče s svojimi zaselki ter območje stanovanjskih enot, lociranih JZ od vinarske kleti, in območje Kosovelove ulice. Območje Gradišča večinoma nima urejene javne kanalizacije, ampak so odplake speljane v greznice, ki povečini ne ustrezajo veljavnim standardom. Padavinske odpadne vode se razlivajo prosto na travnate površine. Vodovodni sistem je iz PEHD in je dotrajan.