Novinarske konference

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – Sklop 1

Občina Vipava z uspešnim črpanjem kohezijskih sredstev do dolgoročne vzpostavitve ustreznega sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeraciji Vipava

Čistejša reka Vipava in dvig kakovosti življenja prebivalcev občine Vipava

Vipava, 29. oktober 2015 Na današnji novinarski konferenci je župan občine Vipava mag. Ivan Princes poudaril ključne cilje in pridobitve za občanke in občane ob zaključku projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Vipave – Sklop 1, ki je vključeval izgradnjo kanalizacijskega sistema in nove čistilne naprave Vipava.

Investicijo, vredno šest milijonov evrov, so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija in Občina Vipava. Gradnja je trajala dobri dve leti. Zajemala je izgradnjo nove čistilne naprave Vipava s kapaciteto 6000 populacijskih enot in izgradnjo manjkajočega fekalnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vipava ID 1307. Po zaključku projekta bo vsaj 95 odstotkov populacijskih enot  priključenih na javno kanalizacijo, ki se zaključuje na  centralni čistilni napravi. V okviru projekta so na novo zgradili 4,52 kilometra in rekonstruirali 1,37 kilometra kanalizacijskega omrežja.

V poselitvenem območju Vipave je po zaključku projekta 95 odstotkov gospodinjstev priključenih na kanalizacijo. Odpadne vode se bodo tako čistile na centralni čistilni napravi Vipava. S tem bo zadoščeno okoljskim predpisom in standardom,  vse ostrejšim zahtevam po varovanju okolja in zahtevam iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Za občanke in občane občine Vipava investicija pomeni številne prednosti. To so dodatna priključitev na javni kanalizacijski sistem za približno 337 prebivalcev, zmanjšanje emisij v vode za 1340 populacijskih enot, dvig kakovosti življenjskih pogojev. Izboljšana komunalna infrastruktura bo pozitivno vplivala tudi na razvoj gospodarstva tako občine kot celotne regije in ohranjanja poseljenosti območja v prihodnje.

»Občina Vipava je bila še pred začetkom projekta dobro opremljena s kanalizacijskim sistemom, z novo investicijo pa smo uredili še sistem čiščenja odpadnih vod, ki so doslej obremenjevale reko Vipavo. Poleg izgradnje nove čistilne naprave, ki predstavlja moderno tehnologijo čiščenja odpadnih voda, katero uporabljajo v visoko razvitih državah, smo tudi izboljšali celotno stanje kanalizacijskega sistema. Investicija je pomembna z več vidikov, ob dvigu kakovosti življenjskih pogojev in bivanja za prebivalce  pomeni tudi izboljšanje gospodarske infrastrukture,« je ob zaključku projekta povedal mag. Ivan Princes, župan občine Vipava.

V projektu so sodelovali na razpisu izbrani izvajalci gradbenih del za gradnjo čistilne naprave CID-ČISTILNE NAPRAVE, d.o.o., s partnerji Cid s.r.l. Italija, Hidroinženiring, d.o.o., in CGP, d.d. Za gradnjo kanalizacije pa GINEX INTERNATIONAL, d.o.o., s partnerji CGP, d.d., Godina, d.o.o., Kolektor Koling, d.o.o. Za nadzor del je bilo izbrano podjetje PROJEKT, d.d., NOVA GORICA, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje.

Vrednost projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipava – Sklop 1 je znašala dobrih šest milijonov evrov. Projekt so sofinancirale Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija in Občina Vipava.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije: mag. Ivan Princes, župan, Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, T: 05 364 34 10, F: 05 364 34 12, E: obcina.vipava@siol.net, W: www.vipava.si

Fotografije

4. Novinarska konferenca v sklopu projekta, 29.20.2015

 

 

 

3. novinarska konferenca v sklopu projekta (2. 9. 2015)

Občina Vipava je predstavila zaključne aktivnosti projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1«

Gradnja kanalizacijskega sistema je v zaključni fazi, opravljenih mora biti še nekaj aktivnosti, počasi pa se zaključuje tudi poskusno obratovanje Nove čistilne naprave Vipava, ki ima podaljšan rok za dva meseca. V tem času bodo postopno dosegli njeno polno obremenjenost.

Vipava, 2. september 2015 Na današnji novinarski konferenci so v prostorih Nove čistilne naprave predstavili projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – Sklop 1« ter predvsem zaključne dejavnosti pri izgradnji kanalizacijskega sistema in zaključno stopnjo poskusnega obratovanja Nove čistilne naprave Vipava.

Nova čistilna naprava poskusno deluje od konca lanskega avgusta. V tem času so testirali delovanje naprave, optimizirali proces čiščenja odpadnih voda, pa tudi odpravili pomanjkljivosti in napake na strojih, napravah in drugih sestavnih delih čistilne naprave, ki se med njenim delovanjem lahko pojavijo. Opravili so tudi prve meritve, ki so pokazale, da naprava deluje pravilno, saj dosega zakonsko določene mejne vrednosti zahtevanih parametrov. V času opravljanja prvih meritev so bila na napravo že priključena naselja Vipava, Vrhpolje in Zemono. Ob koncu poskusnega obratovanja pa bodo nanjo pritekale tudi komunalne odpadne vode. V teh dveh mesecih bodo nanjo priključili tudi zadnje uporabnike, njena obremenitev se bo sorazmerno s tem postopno povečevala.

Občina Vipava bo skupno prejela predvidoma 3,2 milijona evrov iz evropskega Kohezijskega sklada za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Vipave. Investicija je vredna slabih 6 milijonov evrov, poleg občine pa jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Gradnja se je sicer začela novembra leta 2013. Izbrani izvajalci gradbenih del za gradnjo čistilne naprave so CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o. s partnerji Cid s.r.l. Italija, Hidroinženiring d.o.o. in CPG d.d., za gradnjo kanalizacije pa GINEX INTERNATIONAL d.o.o. s partnerji CPG d.d., Godina d.o.o., Kolektor Koling d.o.o. Za nadzor del je bilo izbrano podjetje PROJEKT d.d. NOVA GORICA, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije: mag. Ivan Princes, župan, Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, T: 05 364 34 10, F: 05 364 34 12, E: obcina.vipava@siol.net, W: www.vipava.si

 

 

 

2. novinarska konferenca v sklopu projekta (1. 7. 2014)

Fotografije

 

Posnetek

 


 

 

1. novinarska konferenca v sklopu projekta (26. 11. 2013)
 

Fotografije

 

Posnetek