Postopek čiščenja na novi čistilni napravi

12.03.2015

Na novi centralni čistilni napravi Vipava, ki do konca avgusta poskusno obratuje, čiščenje odpadne vode poteka v več stopnjah. Najprej jo mehansko očistijo, nato pa izvedejo še več stopenj biološkega čiščenja.

Mehansko predčiščenje

Odpadno vodo je namreč treba najprej mehansko prečistiti tako, da iz nje fizično izločiti vse večje delce. Prvo mehansko predčiščenje poteka na avtomatskih grobih grabljah. Tam se iz odpadne vode izloči večje grobe delce, katerih prostornina se zmanjšuje s kompaktiranjem na temu primerni napravi, t. i. kompaktorju.

Nato voda gravitacijsko doteka v črpališče, iz katerega se jo prečrpava na fino mehansko predčiščenje na kombinirani napravi. Na tej stopnji se iz odpadne vode izloči manjše fine delce, maščobe in olja ter pesek. Voda nato steka v akumulacijski bazen, ki je namenjen vzdrževanju čim bolj konstantnega pretoka pred vstopom v biološko stopnjo.

Več stopenj biološkega čiščenja

Biološko čiščenje zajema več stopenj: defosfatizacijo, denitrifikacijo, aeracijo, nitrifikacijo MBBR, pa tudi črpališči recikla blata in naknadne usedalnike. Na Čistilni centralni napravi Vipava so zasnovali dve vzporedni liniji biološkega čiščenja. S tem se doseže večjo fleksibilnost čistilne naprave in funkcionalno varnost. Ob rednih in izrednih vzdrževalnih delih na eni liniji namreč lahko še vedno deluje druga linija, tako da čistilna naprava deluje nemoteno.

V prvi stopnji biološkega čiščenja – biološki defosfatizaciji –  se odpadni vodi dodaja povratno blato. V tej fazi se nitratni dušik s pomočjo organskega onesnaženja, ki je v sveži odpadni vodi, denitrificira do plinskega dušika. Odpadna voda se nato preliva v aeracijski biološki bazen, kjer poteka aerobna biorazgradnja. Aerobno stabilizirana odpadna voda se gravitacijsko pretaka iz bazena aeracije v prekat nitrifikacije MBBR, kjer se še nadaljnje biološko prečisti.

Odpadna voda se nato steka na črpališče recikla nitratov, od koder se deloma prečrpava nazaj v bazen denitrifikacije, deloma pa na naknadni usedalnik, v katerem se zaključi biološki del čiščenja. V naknadnem usedalniku se biomasa loči od očiščene odpadne vode. Usedlo biološko blato iz naknadnega usedalnika se preko potopnih črpalk prečrpava na začetek biološkega procesa kot povratno blato.

Obdelava blata

Na čistilni napravi je tudi zalogovnik blata, v katerega se črpa odvečno blato. Ob njem je objekt za dehidracijo blata, kjer se blato obdela na centrifugi. Dehidrirano blato se preko sistema polžnic transportira v kontejner za dehidrirano blato.  

Očiščena odpadna voda se pred priklopom na obstoječo iztočno kanalizacijo in iztokom v Vipavo steka v revizijski jašek s poglobljenim dnom za vzorčenje, saj je treba redno preverjati sestavo prečiščene odpadne vode pred njenim izpustom v okolje. 

 

Slika1.jpg

Kombinirana naprava za fino mehansko predčiščenje

 

Slika2.jpg

Vzporedni liniji biološkega čiščenja