Cilji projekta

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipava – sklop 1 zajema:

  • izgradnjo nove centralne čistilne naprave Vipava s kapaciteto 6000 PE,
  • izgradnjo manjkajočega fekalnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vipava ID 1307, s ciljem, da bo po zaključku projekta v tej aglomeraciji vsaj 95 % PE priključenih na javno kanalizacijo in CČN (skupne dolžine 4,52 km),
  • izgradnjo povezovalnega kanala v dolžini 4,93 km, od aglomeracij Orehovica ID 1281 in Podbreg (Hrašče) ID 1279 do obrtne cone Vipava, ki bo v sklopu projekta povezal navedeni aglomeraciji ter del naselja Podnanos (aglomeracija Poreče ID 1280) na CČN Vipava, v nekaj naslednjih letih po zaključku projekta pa tudi preostali del naselja Podnanos s preostalimi zaselki (aglomeracija Poreče ID 1280),
  • izgradnjo oz. rekonstrukcijo približno 1,37 km padavinske kanalizacije,
  • obnovo približno 0,8 km vodovoda.

Izvajalci del

Izbrani izvajalci gradbenih del za gradnjo čistilne naprave so CID-ČISTILNE NAPRAVE, d.o.o., s partnerji Cid s.r.l. Italija, Hidroinženiring, d.o.o., in CPG, d.d., za gradnjo kanalizacije pa GINEX INTERNATIONAL, d.o.o., s partnerji CPG, d.d., Godina, d.o.o., Kolektor Koling, d.o.o. Za nadzor del je bilo izbrano podjetje PROJEKT d.d. NOVA GORICA, podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje.

Predviden potek del

  • Začetek gradnje: november 2013
  • Predviden zaključek gradnje čistilne naprave: junij 2014
  • Predviden zaključek gradnje kanalizacije: junij 2015

Predviden zaključek projekta je junij 2015, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave. Po zaključku projekta bo investicije prevzelo v najem in upravljanje javno podjetje Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, d.o.o.