Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1
Del globalne zaščite reke Vipave in njenih pritokov pred onesnaženjem predstavlja tudi primerno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda z njihovega prispevnega področja...

O projektu

Del globalne zaščite reke Vipave in njenih pritokov pred onesnaženjem predstavlja tudi primerno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda z njihovega prispevnega področja. Vse ostrejše zahteve po varovanju okolja in zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so Občino Vipava pripeljale do odločitve, da je pristopila k pripravi kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1«.

Poleg kohezijskega projekta, ki bo rešil komunalne odpadne vode (investicija v čistilno napravo Vipava in fekalno kanalizacijo), se bo vzporedno zgradila tudi potrebna padavinska kanalizacija v mestu Vipava ter obnovili se bodo določeni odseki dotrajanega vodovoda.

Namen in glavni cilj projekta je vzpostaviti ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeraciji Vipava in v okoliških aglomeracijah, ki bo skladen z vsemi zakonodajnimi obveznostmi. Po zaključku projekta bo dosežena predpisana 95-% priključitev na kanalizacijo v aglomeraciji Vipava, odpadne vode iz te aglomeracije se bodo čistile na centralni čistilni napravi Vipava.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1« zajema izgradnjo nove centralne čistilne naprave Vipava s kapaciteto 6000 PE, izgradnjo manjkajočega fekalnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji Vipava ID 1307 in izgradnjo povezovalnega kanala v dolžini 4,93 km od aglomeracij Orehovica ID 1281 in Podbreg (Hrašče) ID 1279 do obrtne cone Vipava, ki bo v sklopu projekta povezal navedeni aglomeraciji ter del naselja Podnanos (aglomeracija Poreče ID 1280) na centralno čistilno napravo Vipava, v nekaj naslednjih letih po zaključku projekta pa tudi preostali del naselja Podnanos s preostalimi zaselki (aglomeracija Poreče ID 1280). Investicija zajema tudi izgradnjo oz. rekonstrukcijo približno 1,37 km padavinske kanalizacije ter obnovo približno 0,8 km vodovoda. Po zaključku projekta bo v aglomeraciji Vipava ID 1307 vsaj 95 % PE priključenih na javno kanalizacijo in centralno čistilno napravo (skupne dolžine 4,52 km).

 

 

Aktualno

Na Čistilni napravi Vipava se počasi izteka enoletno poskusno obratovanje, v okviru katerega so preskusili njeno obratovanje, hkrati pa tudi odpravljali njene pomanjkljivosti – še zadnje odpravljajo ravno v teh dneh. Prve meritve delovanja naprave so bile uspešne. Pokazale so namreč, da naprava deluje pravilno, saj dosega zakonsko določene mejne vrednosti zahtevanih...

Objavljeno:
18.08.2015

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Vipavi v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Porečju Vipave – Sklop 1 – sklop 1 Kanalizacija« se bliža koncu. Na večini odsekih se ureja dokumentacijo za tehnični pregled in uporabno dovoljenje.

V Kosovelovi ulici pa se je zaradi plazenja terena rok dokončanja del podaljšal do konca septembra. Izvajalci morajo namreč pripraviti predlog sprememb in prilagoditev kanalizacije in podpornega zidu. S tem bodo imeli možnost priključitve na kanalizacijski sistem tudi objekti Kosovelova 9, 10 in 11, podporni zid pa bo stabiliziral cesto.

Objavljeno:
30.07.2015